Gå til hovedindhold

Fakta

Find her Musikskolens målsætning, læreplan, vedtægter og meget mere

Indhold

  Musikskolen har til formål

  • gennem udvikling af elevernes kreative evner inden for musikalske udtryk at skabe forudsætning for livslang, aktiv deltagelse i musiklivet som udøvere og lyttere,
  • at bibringe den enkelte elev instrumentale/vokale færdigheder som forudsætning for personlig musikalsk udfoldelse, såvel i fællesskab med andre som individuelt, idet der tages hånd om den enkeltes forudsætning og talent,
  • gennem beskæftigelse med musik at medvirke til elevernes personlighedsudvikling samt øge deres forståelse af sig selv som en del af et fællesskab,
  • at virke til fremme af de lokale musikmiljø,
  • at etablere samarbejde med musiklivet udenfor musikskolen.

  INSTRUMENTALUNDERVISNING 

  Aabenraa Musikskole tilrettelægger instrumentalundervisningen, så den i størst muligt omfang er tilpasset den enkelte elev via mesterlæreprincippet. Der tages for hver enkelt elev udgangspunkt i elevens forkundskaber og interesser ud fra et læringssyn, som betragter elevens spillelyst, som den største drivkraft til at lære. 

  Der udformes derfor ikke en indholdsmæssig og progressiv læreplan for instrumentet. For den enkelte elev lægges læreplanen i en dynamisk proces under udvikling, idet det forudsættes, at der arbejdes med elevens instrumentale færdigheder, en generel kundskabstilegnelse omkring musik, samt en personlig musikalsk udvikling. Dette individuelle læringssyn betyder, at der kan arbejdes med elementer, som er fuldstændigt tilpasset den enkeltes motivation og faglige formåen. 

  Den individuelle læreplan er der for forældre mulighed for at få indblik i gennem en samtale med elevens lærer. 

  Den overordnede læreplan er således en oplistning af elementer, som elevens instrumentalundervisning vil indeholde over en årrække som elev i Aabenraa Musikskole, og en slags servicedeklaration over undervisningens indhold til brugere og andre interesserede. 

  Følgende elementer indgår over tid i elevernes undervisning: 

  Solospil/sammenspil 
  Solospillet er basis for elevens undervisning. Solospillet grundlægges via mesterlæreprincippet, hvor læreren overfører sin egen kunnen og viden til eleven. 

  Der lægges vægt på, at eleven så hurtigt som muligt indgår i sammenhænge, som udvikler elevens spil til også at omfatte sammenspil med andre, hvad enten det er duetspil, kammersammenspil, bands eller i større sammenhænge. Omfanget af dette kan afhænge af, hvilket instrument eleven er tilmeldt. Musikskolen lægger dog stærkt vægt på de kompetencer som sammenspilssituationer giver eleverne til brug for fremtidigt musikerskab. 

  Øveteknik 
  Det tilstræbes fortløbende at lære eleven effektive og grundige metoder, så den daglige øvning bliver optimal uanset alder og niveau. Eleven gives værktøjer til at kunne forberede sig bedst muligt til den ugentlige undervisning, idet øvningen er en væsentlig forudsætning for undervisningens progression. 

  Arbejdsstilling og instrumentbehandling 
  For ethvert instrument samt for vokalundervisningen arbejdes der med at indgive eleven gode arbejdsstillinger, så eleven fra starten får gode vaner i forhold til instrumentet. Med udgangspunkt i det enkelte instrument lærer eleven at pleje og håndtere instrumentet. 

  Musikalsk udtryk 
  På alle niveauer arbejdes der på, at eleven udvikler et personligt musikalsk udtryk. Dette kan ske både gennem reproducerende aktivitet (eleven fortolker allerede skrevet musik) og gennem producerende aktivitet (improvisation eller komposition.) 

  Motivation og evaluering 
  Motivationen ”gødes” først og fremmest via den nære kontakt mellem lærer og elev og undervisningen tilrettelægges individuelt suppleret af elevens egne input. Evaluering finder sted gennem et nært samarbejde etableret mellem musikskolelæreren og hjemmet. 

  Musikkundskab/musikhistorie
  Eleven skal gennem sin instrumentale udvikling (undervisning), stifte bekendtskab med forskellige tidsperioder og stilarter indenfor den klassiske og rytmiske musiks historie. I et vist omfang vil disse perioder og stilarter blive sat i et større historisk perspektiv. 

  Hørelære/teori
  Det tilstræbes, at alle elever tilegner sig og behersker grundlæggende nodelære med udgangspunkt i elevens valgte instrument. Elementer såsom gehørspil, harmonilære (ex. akkordsammenhænge) og rytmelære, vil i større eller mindre omfang indgå i den instrumentale undervisning. 

  Koncertvirksomhed
  At optræde for andre er en integreret del af musikundervisning. Det indgår dels i den daglige undervisning og dels gennem musikskolens koncertaktiviteter, fra den lille cafékoncert, hvor begyndereleven optræder i trygge rammer, til optræden i kommunens koncertsale. Med til dette hører også at eleven præsenteres for forskellige koncertformer i musikskolens regi. F.eks. temakoncerter, kirkekoncerter, musik ud af huset, Spil-dansk-dag m.m.

  VEDTÆGTER FOR AABENRAA MUSIKSKOLE 

  § 1.

  Aabenraa Musikskole er en kommunal institution med hjemsted i Aabenraa Kommune.

  § 2. Formål

  Musikskolen har til formål:

  - gennem udvikling af elevernes evner inden for musikalske udtryk at skabe forudsætninger for livslang, aktiv deltagelse i musiklivet som udøvere og lyttere.
  - at bibringe den enkelte elev instrumentale/vokale færdigheder som forudsætning for personlig musikalsk udfoldelse, individuelt og i fællesskaber, idet der tages hånd om den enkeltes forudsætninger og talent
  - gennem beskæftigelse med musik at medvirke til elevernes personlige udvikling, samt øge deres forståelse af sig selv som en del af et musikalsk fællesskab,
  - at give et bredt musikalsk tilbud som så vidt muligt omfatter alle instrumentgrupper.
  - at virke til fremme af det lokale musikmiljø.
  - at etablere samarbejde med musiklivet udenfor musikskolen.


  § 3. Indhold

  Musikskolen tilbyder undervisning i musik til alle børn og unge op til 25 år i kommunen. Musikskolen kan give særlige tilbud til talentfulde elever eller til elever med særlige behov. Musikskolen kan endvidere tilbyde undervisning til voksne.

  § 4. Bestyrelsens sammensætning

  Bestyrelsen består af 9 medlemmer.
  Heraf udpeges:

  3 af og blandt musikskolens forældrekreds
  2 af og blandt musikskolens elever
  2 af og blandt musikskolens medarbejdere
  1 repræsentant for Aabenraa Skoleorkester
  1 repræsentant for folkeskolen

  Der udpeges mindst 1 suppleant for hver medlemsgruppe. Alle medlemmer har stemmeret. Elever der ikke er myndige overværer dog ikke den del af drøftelserne, der angår enkelte elever eller lærere, ligesom de ikke har stemmeret for så vidt angår de i § 5 b nævnte forhold.
  Ansatte ved musikskolen kan ikke vælges som forældrerepræsentanter.

  Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand. Bestyrelsens medlemmer udpeges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

  § 5.Bestyrelsens opgaver og ansvar

  a. Bestyrelsen har over for byrådet det overordnede ansvar for musikskolens virksomhed i det omfang, byrådet træffer bestemmelse herom, og med respekt for de af byrådet trufne beslutninger vedrørende mål og rammer m.v.

  Bestyrelsen skal i samarbejde med ledelsen sikre samarbejdet mellem folkeskolen og musikskolen, mellem musikskolen og dens øvrige samarbejdspartnere samt mellem hjemmene og musikskolen.
  Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

  b. Bestyrelsen indstiller til byrådet ved ansættelse og afskedigelse af musikskolens leder.

  Bestyrelsen indstiller musikskolens budget og det reviderede regnskab til byrådets godkendelse.

  § 6. Bestyrelsesmøder

  Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, og indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel af formanden med angivelse af dagsorden.

  2 medlemmer af bestyrelsen kan begære afholdt ekstraordinært bestyrelsesmøde. Begæringen skal være skriftlig og være vedlagt forslag til dagsorden. Formanden indkalder bestyrelsen snarest muligt efter begæringen.

  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettige-de medlemmer er til stede.

  Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Musikskolens leder deltager i bestyrelsesmøderne som sekretær for bestyrelsen.

  § 7. Musikskolens leder og daglige drift

  Musikskolens leder skal have de fornødne pædagogiske og administrative forudsætninger. Det forudsættes blandt andet at lederen er kvalificeret som lærer ved musikskolen.

  Musikskolens leder har over for bestyrelsen det pædagogiske og administrative ansvar for tilrettelæggelse og afvikling af musikskolens undervisning i overensstemmelse med såvel musikskolens vedtægter, byrådets og bestyrelsens beslutninger og love og bekendtgørelser fra Kulturministeriet.

  § 8. Økonomi, budget og regnskab

  Musikskolens virksomhed gennemføres med tilskud fra kommune, stat og eventuelt andre samt elevbetaling i henhold til musiklovens bestemmelser herom.

  Musikskolens regnskabsår følger kalenderåret.

  Musikskolens leder udarbejder hvert år på baggrund af den udmeldte budgetramme et budgetforslag til bestyrelsen.

  Bestyrelsen fremsender budgettet til godkendelse i byrådet inden den af kommunalbestyrelsen fastsatte tidsfrist.

  Bestyrelsen fremsender herefter inden den fastsatte tidsfrist det godkendte budget til Kulturstyrelsen sammen med en ansøgning om statstilskud.

  Driftsregnskab udarbejdes og forsynes med revisionspåtegning af kommunens revisor og fremsendes med bestyrelsens godkendelse til kommunen og til Kulturstyrelsen inden de fastsatte frister. Regnskabet skal revideres i overensstemmelse med de regler, som kulturministeren fastsætter for musikskoler i medfør af musiklovens § 12 a.

  § 9. Støttekreds

  For at opfylde musikskolens formål om at virke til fremme af det lokale musikliv kan der oprettes en støttekreds. I støttekredsen optages personer eller foreninger, som ved økonomisk eller praktisk bistand kan medvirke til opfyldelse af musikskolens formål, eller som på anden måde støtter formålet. Mindst en gang om året indkalder musikskolens bestyrelse støttekredsens medlemmer til møde.

  § 10. Vedtægter

  Vedtægter udarbejdes af bestyrelsen og skal godkendes af byrådet. Vedtægterne kan ændres, når 2/3 af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer på 2 på hinanden følgende bestyrelsesmøder beslutter sig herfor. Bestyrelsesmøderne skal afholdes med mindst 14 dages mellemrum. Byrådet skal forelægges alle ændringer til godkendelse og vedtægterne skal fremsendes Statens Kunstfond til orientering.

  § 11. Ophør

  Musikskolens drift skal indstilles, hvis byrådet efter samråd med musikskolens bestyrelse beslutter sig for musikskolens ophør.