Praksismodeller for samarbejde med grundskoler

Nedenstående praksismodeller for Aabenraa Musikskoles samarbejde med grundskoler er udviklet med støtte fra Statens Kunstfond samt fra Aabenraa Kommune via en forøget driftsbevilling fra 2021 og frem.

Indhold

  Musikskolen udfører aktiviteter og undervisning for skoler og institutioner. Finansieres af skolen (Timekøb) eller af musikskolen (kortere forløb)
  Musikskolelæreren tilrettelægger og udfører undervisningen.

  MODEL 1A - Timekøbsmodel

  Musikskolen udfører dele af den obligatoriske musikundervisning eller valgfagsundervisningen. Skolen køber timerne af musikskolen. Her erstatter musikskolelæreren skolens musiklærer.
  Modellen bruges også i dagtilbud, som ønsker mere musik end de kortere tilbud som musikskolen tilbyder gratis. Musikskolelæreren har det fulde ansvar for at planlægge og gennemføre aktiviteten.

  MODEL 1B - Tilbudsmodel
  (via Musik i rygsækken. Finansieret af musikskolen eller af ”Den børnekulturelle Rygsæk” som drives af forvaltningen i et tværkulturelt samarbejde).

  Der undervises i en periode på 5- 6 uger i dagtilbud og 5-12 uger i skoler. Musikskolelæreren har det fulde ansvar for at planlægge og gennemføre aktiviteten.

  Denne model er velafprøvet gennem en årrække både i Aabenraa og i adskillige andre kommuner.

  Musikskolelærer og grundskolelærer arbejder sammen om undervisning af en klasse.
  Modellen bygger på et tidligere projekt 1+1=3 (projektstyret af Aabenraa Musikskole), hvor tesen er, at et kvalitativt samarbejde mellem folkeskolelærer og musikskolelærer giver synergi i undervisningen, fordi to samarbejdende fagligheder giver en merværdi der er større end en almindelig tolærerordning.
  (Praktiseres på Høje Kolstrup 2. årgang.)

  Denne undervisning afvikles som et fast koncept med lektioner der er forhåndsudarbejdet, så det lægger sig op af en særlig del af læreplaner, kompetenceområder og temaer.

  Der kan også udvikles tværfaglige koncepter mellem musikfaget og andre fag f.eks. matematik eller sprogfag.
  Ex. Music Math (et tværfagligt koncept mellem musik, matematik og engelsk).

  En musikpædagog med særlige kompetencer i fx sang/børnestemmer el. andet agerer konsulent i et forløb, hvor skolens musiklærer eller institutionens pædagog gradvist udvikler kompetencer til at overtage og videreføre musikforløbet. Børn oplever særlig kvalificeret undervisning samtidig med at lærer/pædagog kompetenceudvikles.

  Dette foregår via sidemandsoplæring sammenholdt med små mentorforløb før eller efter musiktimen.
  Ex. Syngelyst i indskoling og sangglad i børnehaver og vuggestuer.

  Siden 2013 har alle børn på 3. årgang på Høje Kolstrup Skole spillet et instrument. De første år hele skoleåret, men efter en række forsøgsår er modellen udviklet til at bestå af 20 ugers undervisning i 2 ugentlige lektioner. Den ene lektion med instrumentalundervisning (p.t. træ og messingblæsere) i hold på 4-6 elever og den anden med orkesterspil. Der er fire musikpædagoger fra musikskolen tilknyttet. Projektet ligger ud over klassens to obligatoriske musiktimer.
  Modellen finansieres i et samarbejde mellem skole og musikskole.
  Udover projektet på 3. årgang undervises i en kompagnonmodel på 2. årgang i en af de to obligatoriske musiktimer. Eleverne forberedes her bl.a. til 3. årgangsprojekt med teori og nodelære samt elementært blokfløjtespil.
  Fra 2023 udvides samarbejdet til også at omfatte et valghold med flerlærerordning.

  Denne model sigter på et indirekte output via et musiklærernetværk mellem musikskolen og grundskolens musiklærere. Netværket omfatter både folkeskoler og friskoler.
  Netværket erfaringsudveksler omkring undervisning, morgensang og øvrig praksis. Desuden tilbydes netværket workshops og kompetenceudvikling.
  Formålet med netværket er at styrke kommunens musikundervisning i grundskolen. Det er musikskolens erfaring, at der hvor der er en velfungerende undervisning i grundskolen vokser den generelle musikinteresse for børn og unge og resulterer i flere elever i musikskolen. For skolerne skal netværk og kompetenceudvikling desuden gerne resultere i, at kommunens skoler bliver mere attraktive i forhold til at tiltrække nye lærere med musik som linjefag.